ما در این مقاله برآنیم تا در مورد ثبت تغییرات موسسه در تهران مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماییم مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

به موسسات غیر تجاری که در امور فعالیتی غیر تجاری از جمله این امور فعالیت ها مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه . همانند این موارد باشد به ثبت برسند .موسسان آنها در ثبت این نوع شرکت ها می توانند انتفاع و یا غیر انتفاع داشته باشند .موسسه از بعد از اینکه ثبت رسید شخصیت حقوقی پیدا می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت موسسه د رتهران لطفا به مقاله آن مراجعه نمایید.

باید توجه نمود طبق قوانین مصوبه ثبت تغییرات شرکت ، باتوجه به اختیاراتی که در اساسنامه آمده است از جمله اختیارات و ظابف مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی به طور فوق العاده و یا مجمع عمومی هیئت مدیره است که با تشکیل جلسه وتنظیم صورت جلسه با مجمع متناسب با تغییرات نسبت به ثبت تغییرات موسسه اقدام خواهند نمود.

ثبت تغییرات موسسه در تهران

تغییرات در موسسات غیر تجاری به اشکال ذیل نام برد :

 1. تغییر موضوع موسسه.
 2. تغییر محل موسسه.
 3.  تغیر نام موسسه.
 4. کاهش سرمایه.
 5. افزایش سرمایه.

در این مقاله برای شما متقاضیان گرامی مطالبی از قوانین مصوبه تغییرات موسسات غیر تجاری می پردازیم موضوعات قابل تغییر در موسسات غیر تجاری به صورت نکات و مدارک مورد نیاز در ذیل آودره شده است :

تغییر موضوع موسسه غیر تجاری 

مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و هم چنین صورت جلسه این مجمع در دو نسخه تنظیم و کلیه شرکا ذیل این صورت جلسه را امضا نمایند . در سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها صورت جلسه را ثبت نموده و هم چنین صورت جلسه و مدارک مورد نیاز را به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. مدارک متقاضی کارشناسان مربوطه بررسی نموده و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور ثبت کرده و تحویل داده شود.

چنانچه در بررسی های کارشناسان اداره ثبت نواقص و ایرادات دیده نشده باشد . آگهی روزنامه صادر و تایپ شده که به امضای رئیس اداره صورت گیرد . متقاضی الزامی است به قسمت حسابداری وارد شده و هزینه حق الثبت آن را پرداخت نماید . رسید و فیش واریزی مجدد به واحد حسابداری تحویل داده  و مسئول ثبت در دفتر ثبت از متقاضی با امضای زیردفتر ثبت را گواهی می کند . آگهی تأسیس شرکت را مسئول مربوطه امضا و مهر اداره را می زند و بعد از پرداخت حق نشر در دفتر آگهی تحویل داده می شود. 

تغییر نام موسسه غیر تجاری

نام موسسه غیر تجاری قابل تغییر می باشد برای انجام این تغییرات به مدارک و مراحلی صورت می گیرد :

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه در دو نسخه تنظیم و تهیه شده باشد . الزامی این صورتجلسه به امضای کلیه شرکا انجام شده باشد . در سامانه اداره ثبت شرکت ها صورت جلسه تغییرات را ثبت کرده هم چنین مدارک ملزمه را به ااره ثبت ارسال نمایید . این مدارک و صورت جلسه به قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود .

تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و کارشناسان آن قسمت با بررسی های بعمل آورده نام شرکت را تایید می کنند. چنانچه در مورد مدارک ارسالی به اداره ثبت شرکت نواقصی وجود نداشته باشد . آگهی را صادر می نمایند و این آگهی قبل از تایپ به امضای رئیس اداره انجام شود . جهت پرداخت حق ثبت حسابداری مراجعه و پرداخت حق ثبت و ارائه رسید پرداخت به آن واحد در نتیجه در دفتر شماره ثبت و اظهارنامه ثبت می شود.آگهی تاسیس توسط مسئول مرتبط امضاء و مهر می شود و بعد از پرداخت حق نشر در دفتر آگهی تحویل داده می شود.

تغییر محل موسسه غیر تجاری

تغییر آدرس موسسه غیر تجاری همانند سایر تغییراتی که در بالا ذکر شده،در مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات تغییرات اخذ می شود صورت جلسه تنظیم و شرکا امضا کرده سپس در سامانه اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانید و مدارک به اداره ارسال کرده . پرداخت حق الثبت رسید پرداختی تحویل حسابداری شده  و مسئول ثبت در دفتر ثبت از متقاضی با امضای زیردفتر ثبت را گواهی می کند-آگهی تاسیس توسط مسئول مرتبط امضاء و مهر می شود و بعد از پرداخت حق نشر در دفتر آگهی تحویل داده می شود.

کاهش سرمایه  و خروج شریک

خارج شدن شریک کاهش سرمایه شرکت را در پی دارد . همانند تغییرات ذکر شده در بالا تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه ذیل اوراق امضا شده که مطابق موضوع کاهش سرمایه و خروج شرکا باشد .ثبت در اداره ثبت شرکت ها و ارسال مدارک تغییرات شرکت – باید توجه کرد در این مورد در صورتی که وکبل جهت انجام کار ثبت شرکت وجود نداشته باشد الزامی است که شخصی که سهم الشرکه آن کاهش داده شده و موسسه را ترک می کند در اداره ثبت شرکتها حضور داشته و یر دفاتر ثبت را امضا نماید .

افزایش سرمایه و ورود شریک جدید

همان طور که از این تغییر مشخص است سرمایه افزایش یافته و یا شریک دیگری با ورود به موسسه موجب افزایش سرمایه شده است . با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با موضوع فوق ( افزایش سرمایه و یا ورود شخص جدید ) صورت جلسه مجمع را تنظیم نمایند که الزامی است کلیه شرکا ذیل آن را امضا نمایند . ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ارسال مدارک شرکت – بررسی های کارشناسان اداره بر روی مدارک و تغییرات شرکت – پرداخت حق الثبت در اخر باتوجه به تاییدیه رئیس اداره ثبت اظهارنامه تغییرات و صدور آگهی تاسیس شرکت.

بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل مؤسسه

نام مؤسسه :......................................................
شماره ثبت مؤسسه :.........................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه:..................................
شناسه ملی : .................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-.خانم / آقای ............................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم / آقای ...............................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم / آقای ..............................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : تغييرمحل قانوني موسسه
پس از بحث وبررسي محل قانوني مؤسسه ازتهران ...................خيابان ..............كوچه .................پلاك....... كدپستي .................. به تهران ..........خيابان ..............كوچه .............پلاك............كدپستي ..................................انتقال يافت.
به ............................(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضا كليه شركاءحاضر درمجمع:

بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير نام مؤسسه

نام مؤسسه :......................................................
شماره ثبت مؤسسه :.........................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه:..................................
شناسه ملی : ..................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1- .......................................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2- .......................................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3- .......................................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه:اتخاذتصميم درخصوص تغييرنام مؤسسه
پس از بحث وبررسي نام مؤسسه از.................................................به ...............................تغييريافت.
به ..........................(احدي ازشركا يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

امضا كليه شركاء
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير موضوع مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه : .....................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................
شناسه ملی : ..................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای....................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص (تغير موضوع مؤسسه يا الحاق مواردي به موضوع مؤسسه)
موضوع مؤسسه مورد بررسي واقع شد و بشرح زير تغيير پيدا نمود. در نتيجه ماده ............................... اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح مي‌گردد.به خانم/آقای ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء شركاء
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه مؤسسه
نام مؤسسه :..............................................................
شماره ثبت مؤسسه:....................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه:............................................
شناسه ملی : ...........................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
دستور جلسه :افزايش سرمايه مؤسسه
افزايش سرمايه مؤسسه مورد بحث وبررسي قرار گرفت :
1- خانم/آقای........................... به شماره ملی ............................... باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.
2- خانم/آقای......................... به شماره ملی ...............................باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.
3-  خانم/آقای......................... به شماره ملی .............................باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.
درنتيجه سرمايه موسسه از ..........................ريال به...................................ريال افزايش يافت وماده...........اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي گردد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :
1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه اقراربه دريافت وجوه افزايش سرمايه نمود.
به خانم / آقای ........................(احدي ازشركاءيا مديران ياوكيل رسمي مؤسسه )وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاترثبت اقدام نمايد.
امضاء شركا:

بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه موسسه و ورود شريك جديد
نام مؤسسه :..............................................................................
شماره ثبت مؤسسه :.................................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه :........................................................
شناسه ملی : ...................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1- خانم/آقای ...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
دستورجلسه: افزايش سرمايه و ورود شريك جديد
1- .............................. به شماره ملی .............................. فرزند ......................... متولد ......شماره شناسنامه.............. به آدرس تهران ............. خيابان ..................كوچه .....................پلاك ..................كدپستي ....................باپرداخت مبلغ.....................ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.
2 -  .............................. به شماره ملی ............................... فرزند ......................... متولد ......شماره شناسنامه.............. به آدرس تهران ............. خيابان ..................كوچه .....................پلاك ..................كدپستي ....................باپرداخت مبلغ.....................ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.
3- سرمايه مؤسسه از مبلغ..................................ريال به .............................ريال افزايش يافت وماده.......
اساسنامه مؤسسه بشرح مذكور اصلاح ومديرعامل يا هيئت مديره اقرار به دريافت وجه افزايش سرمايه نمود.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :
1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
به ........................(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذيل ثبت اقدام نمايد.
امضاءشركاء:
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه : .....................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................
شناسه ملی : ........................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای.................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه
الف:درخصوص كاهش سرمايه مؤسسه بحث وبررسي شد
1-خانم/آقای ....................................... به شماره ملی .................................... بادريافت مبلغ  ......................... ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به ....................... ريال كاهش داد.
2-خانم/آقای.....................................به شماره ملی ..................................... با دريافت مبلغ  ....................... ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به  ....................... ريال كاهش داد.
ب: سرمايه مؤسسه از مبلغ  ................................... ريال به ...................................  ريال كاهش يافت و ماده ........................... اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.
ج: به خانم/آقای .......................................................  (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
اسامی شرکاء و ميزان سهم‌الشركه هریک پس از كاهش سرمايه بشرح ذیل میباشد :
1 - خانم/آقای ............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه          

2- خانم/آقای.............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

3- خانم/آقای............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

امضاء شرکا :

بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه و خروج شريك در مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه : .....................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................
شناسه ملی : ...........................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای.....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
الف : دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه و خروج شريك از مؤسسه
1- خانم/آقای.................................... به شماره ملی ........................... بادريافت مبلغ  ......................... ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.
2- خانم/آقای....................................... به شماره ملی ................................. بادريافت مبلغ  ......................... ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.
ب : سرمايه مؤسسه از مبلغ ............................................ ريال به ............................................ ريال كاهش يافت در نتيجه ماده .............................. اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد :
1 - خانم/آقای ............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه          

2- خانم/آقای.............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

3- خانم/آقای............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           
ج : به خانم/آقای............................................  (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء شركاء :

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

وکیل ثبت شرکت

 

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31

  در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 • 21 فروردین

  وکیل همراه مشاور

  برترین وکلای ما در هر لحظه و هر زمان با شما در ارتباط خواهند بود

آخرین نظرات کاربران

 • علی قربانی

  ممنون از مشاوره ی دقیق شما

 • امید کیاخواه

  باید گفت برترین وکلای ثبت شرکت در تهران در مجموعه ی شما قراردارند.

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج