گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، نیاز به تغییراتی دارد.

شرکت سهامی خاص نیز از این تغییرات مستثنی نمی باشد. از سویی دیگر، در مواردی شخص به صرف راه اندازی و ثبت شرکت خود اغلب شرکت به منظور این که قادر باشد خود را تغییرات و تحولات داخل و خارج وفق بدهد به تغییراتی نیازمند می باشد. شرکت سهامی خاص در کرج هم از این تغییرات جدا نمی باشد.

از دیدگاهی دیگر در مواردی که شخص به منظور راه و اندازی و به ثبت رسانیدن شرکت خود چندان دقت یا وسواسی به منظور بعضی موارد مربوط به شرکتی که قصد تأسیس آن را دارد نداشته، اما پس از تأسیس، ضرورت به وجود آمدن تغییرات را در آن احساس می نماید.

در هر صورت به منظور هر تغییری در شرکت سهامی خاص در تهران بایستی صورتجلسه ای پس از تصویب اعضای هیأت مدیره تنظیم شود و آن را همراه با روزنامه تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت به همراه رونوشت کارت ملی اعضای شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.

وکیل ثبت شرکتها دارای دپارتمان با تجربه در زمینه ثبت شرکت در تهران

ایجاد تغییرات در شرکت های سهامی خاص در تهران در اهلیت و سزاواری این دایره ها می باشد:

⚪ مجمع عمومی فوق العاده :

تغییر در اسم، تغییر آدرس و مکان، تغییر مفاد اساسنامه، تغییر و الحاق موضوع، ورود و خروج اعضاء، ادغام و انحلال شرکت در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

⚪ مجمع عمومی عادی :

تنظیم صورت های مالی و مالیاتی، انتخاب اعضای هیأت مدیره در اختیار مجمع عمومی عادی می باشد.

⚪ جلسه هیات مدیره :

تغییر در هیأت مدیره، انتخاب و تغییر مدیر عامل، تعیین صاحبان امضا در شرکت در اختیار جلسه هیات مدیره می باشد.

انواع تغییرات شرکت سهامی خاص

انواع تغییراتی که با توجه به اساسنامه می توان در شرکت سهامی خاص در تهران به وجود آورد به شرح ذیل می باشد :

 1. تغییر نام شرکت 
 2. تغییر موضوع شرکت
 3. تغییر محل شرکت
 4. نقل و انتقال سهام
 5. تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
 6. انتخابات داخلی هیأت مدیره شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران

شرکت سهامی خاص در تهران به منظور ثبت تغییرات بایستی اقداماتی را به شرح ذیل انجام دهند :

 1. صورت جلسه تنظیم گردد و ذیل همه اوراق ان به وسیله شرکا به امضا برسد.
 2. به سامانه اداره ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایند.
 3. مدارک بارگذاری گردد و اطلاعات خواسته شده در سامانه فوق قید گردد.
 4. مدارک به وسیله پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.
 5. به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند و به منظور دریافت آگهی تغییرات هزینه های قانونی تعیین شده را پرداخت نمایند.
 6. هزینه های روزنامه رسمی پرداخت گردد.
 7. آگهی صادر می گردد.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت................سهامی خاص به شماره ثبت شده........در تاریخ..................ساعت..................با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر نام شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید:در اجرای ماده 101 قانون تجارت:
الف)1.آقای/خانم............................به سمت رئیس
2.آقای/خانم................................به سمت ناظر
3.آقای/خانم..............................به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به اتفاق آراء تغییر نام شرکت از ...............سهامی خاص به شرکت....................سهامی خاص تصویب شد.
ب)ماده...............اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید.
ج)به آقای/خانم.....................(احدی از سهامداران/اعضای هیات مدیره/وکیل شرکت)وکالت داده شد که نسبت به پرداخت حق الثبت و تحویل صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
امضای هیات رئیسه
رئیس                 ناظر جلسه                      ناظر جلسه                  منشی جلسه
......                      ........                         ..............                 ..............
لیست سهامدارن حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ
ردیف              نام و نام خانوادگی                  تعداد سهام                     امضاء
1                     ...................                       .......                        ...........
2                     ....................                      ........                     .............
یادآوری:لیست سهامداران ممکن است در صورتجلسه ذکر شود یا در برگ جداگانه ای که متمم صورتجلسه است ذکر شود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

نام شرکت:.....................
شماره ثبت:...................
سرمایه ثبت شده:.............
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ......................سهامی خاص در تاریخ................ساعت....................با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر موضوع (یا الحاق موضوع) شرکت اتخاذ تصمیم گردید:در اجرای ماده 101 قانون تجارت:
1.آقای/خانم.................به سمت رئیس
2.آقای/خانم.................به سمت ناظر
3.آقای/خانم................به سمت ناظر
4.آقای/خانم..............به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به به اتفاق آراء تغییر محل شرکت از آدرس(قبلی)................به آدرس (جدید).................................................تصویب شد.
در نتیجه ماده...........................اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح شد.
به آقای/خانم.........................(احدی از سهامداران/اعضای هیات مدیره/وکیل رسمی شرکت)وکالت داده شد که نسبت به پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
امضای هیات رئیسه
رئیس جلسه                  ناطر جلسه                          ناظر جلسه                     منشی جلسه
..........                         ..........                            ............                        ...........
لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ
ردیف            نام سهامدار                 تعداد سهام                     امضاء
1               ...............                    ..........                      ...........
2            ...................               ...............                ..............

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل شرکت سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت....................سهامی خاص به شماره ثبت شده.................در تاریخ.............روز..........با حضور اکثریت/کلیه سهامدارن در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید.اجرای ماده 101 قانون تجارت:
1.آقای/خانم.........................به  سمت رئیس
2.آقای/خانم.......................به سمت ناظر
3.آقای/خانم......................به سمت ناظر
4.آقای/خانم.....................به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به اتفاق آراء تغییر محل شرکت از آدرس(قبلی)................به آدرس(جدید)............................تصویب شد.
در نتیجه ماده .....................اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح شد.
به آقای/خانم...........................(احدی از سهامداران/اعضای هیات مدیره/وکیل رسمی شرکت)وکالت داده شد که نسبت به پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
امضای هیات رئیسه
رئیس جلسه                        ناظر جلسه                    ناظر جلسه                   منشی جلسه
...........                           ..............                     ...........                      ..........
لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ
ردیف                    نام سهامدار                      تعداد سهام                            امضاء
1                        ................                      ..........                             .........
2                        ...............                       ..........                             ..........
د:نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره باشد)

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط هیات مدیره شرکت سهامی خاص

نام شرکت:..............................سهامی خاص
شماره ثبت:.............................
هیات مدیره شرکت...................سهامی خاص در مورخ .........................ساعت..........................روز........................با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ نقل و انتقالات ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1.آقای/خانم.......................با واگذاری کلیه سهام خود(یا تعداد..........سهام)به آقای/خانم...................فرزند..................متولد................بشماره شناسنامه...........................به آدرس ......................................از شرکت خارج شد.
2.آقای/خانم............با واگذاری تعداد..................سهم خود به آقای/خانم..............فرزند .....................متولد...................به شماره شناسنامه......................به آدرس...................سهام خود را از تعداد..........................سهم به تعداد ......................سهم کاهش داد.
امضای اعضای هیات مدیره:
امضای فروشنده سهم یا سهام:
امضای خریدار سهم یا سهام:

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........................سهامی خاص ثبت شده به شماره..........در تاریخ...........روز...........ساعت......................با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت بشرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید:
الف)ابتدائاَ در اجرای ماده 101 قانون تجارت:
1.آقای/خانم...................به سمت رئیس
2.آقای/خانم................به سمت ناظر
3.آقای/خانم..............به سمت ناظر
4.آقای/خانم..............................به سمت منشی جلسه تعیین و رسمیت جلسه اعلام گردید.
ب)نقل و انتقال سهام بشرح ذیل صورت پذیرفت:
1.آقای/خانم........................کلیه سهام خود را به آقای/خانم..............فرزند ..................بشماره شناسنامه....................متولد ...................صادره از................به آدرس ..............................................................واگذار و از شرکت............سهامی خاص خارج شد.
2.آقای/خانم...................تعداد.............................سهم خود را به آقای/خانم.................فرزند............................متولد..................بشماره شناسنامه................صادره از .................به آدرس......................................................واگذار و نتیجتاَ تعداد سهام خود را از سهم به ..........................سهم کاهش داد.
ج)کلیه سهامداران به آقای/خانم.......................(احدی از سهامداران/وکیل رسمی شرکت)وکالت داد تا نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و سایر مدارک مورد نیاز و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت حقوق قانونی اقدام کند.
امضای هیات رئیسه
رئیس جلسه                   ناظر جلسه                      ناظر جلسه                      منشی جلسه
............                      ............                          ..........                       ............
خریدار سهام                                             فروشنده سهام
..............                                                ..............

سرعت و دقت بالا

وکیل ثبت شرکت

 

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31

  در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 • 21 فروردین

  وکیل همراه مشاور

  برترین وکلای ما در هر لحظه و هر زمان با شما در ارتباط خواهند بود

آخرین نظرات کاربران

 • علی قربانی

  ممنون از مشاوره ی دقیق شما

 • امید کیاخواه

  باید گفت برترین وکلای ثبت شرکت در تهران در مجموعه ی شما قراردارند.

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج