به شرکتی که از اجتماع دو یا چند نفر به منظور انجام فعالیت های تجاری تشکیل شده است شرکت با مسئولیت محدود می گویند. در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به سهام تبدیل نمی شود و هر شخص به مقدار سرمایه ای که در شرکت دارد در برابر قروض و تعهدات شرکت مسئول می باشد.

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران

 1. تغییر نام شرکت.
 2. تغییر موضوع شرکت.
 3. تغییر محل شرکت.
 4. نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء.
 5. افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید.
 6. افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید.
 7. کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک.
 8. کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک.
 9. تغییرات و اصلاح مواد اساساسنامه.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران

 1. ارائه رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید،بازرسین و سهامداران.
 2. ارائه رونوشت شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید.
 3. ارائه  تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید.
 4. ارائه اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.
 5. ارائه آدرس و کد پستی شرکت.
 6. ارائه سمت اعضای جدید و قدیم.
 7. ارائه رونوشت آخرین آگهی تغییرات.
 8. ارائه مبلغ سرمایه و ارزش ریالی.
 9. ارائه رونوشت کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی.
 10.  در صورت نقل و انتقال سهام ،ارائه برگه دارایی.

نحوه ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در تهران

به منظور این که بتوانیم در شرکت با مسئولیت محدود در تهران تغییراتی را به وجود بیاوریم با استفاده از مواردی که در اساسنامه وجود دارد و تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده این تغییرات انجام می شود که دربردارنده مواردی به شرح ذیل می باشد:

 1. در صورتی که بخواهیم سرمایه شرکت در تهران را بدون این که شریکی از شرکت خارج شود کم کنیم.
 2. در صورتی که سرمایه ی شرکت در تهران با خارج شدن یک عضو از شرکت کم می شود.
 3. در صورتی که سرمایه ی موجود در شرکت در تهران را با ورود یک عضو زیاد می کنیم.
 4. در صورتی که  بخواهیم به کارها و فعالیت های شرکت در تهران  موضوع جدید اضافه کنیم ویا این که موضوعی که شرکت در آن رابطه کار می کند را تغییر دهیم.
 5. در صورتی که بخواهیم مکان شرکت در تهران را تغییر دهیم.
 6. در صورتی که بخواهیم نام شرکت در تهران را تغییر دهیم.

حال به طورمختصر موضوعات و مباحث بالا را مورد  بحث و بررسی قرار می دهیم:

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود در تهران

 1. نخست مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد و پس از تنظیم صورت جلسه کلیه ی اعضا آن را امضا نمودند میزان سهم خود را قید می کنند.
 2. در صورتی که  تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر باشد بایستی صورت جلسه را اعضای هیئت نظارت با قید نام خود امضا کنند.
 3. به منظور تغییر نام شرکت در تهران به سایت ثبت شرکت مراجعه نمایید و تقاضای تغییر نام شرکت را بدهید.
 4. مدارک مورد نیاز را ارسال نمایید.
 5. پس از موافقت مسئول مربوطه بایستی ذیل دفاتر را به امضا برسانید.
 6. مرحله ی اخر ارائه آگهی و به رسانیدن آن می باشد.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود در تهران

به منظور تغییر ادرس شرکت در تهران بایستی  مراحلی را به تشریح ذیل انجام دهیم:

 1. نخست بایستی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود �� به وسیله اعضا به امضا برسد.
 2. در صورتی که تعداد اعضای شرکت 12 نفر باشد نیاز می باشد که هیات ناظر انتخاب گردد.
 3. حداکثر یک ماه فرصت می باشد تا صورت جلسه به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه گردد.

تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

تغییرات در موضوع شرکت در تهران به شرح ذیل می باشد :

 1. نخست بایستی صورت جلسه تنظیم گردد و اعضا با ذکر میزان سهام خود آن را به امضا برسانند.
 2. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد.
 3. در صورتی که موضوع انتخابی  به دریافت مجوز نیازمند می باشد بایستی به منظور دریافت آن مبادرتی صورت بگیرد.
 4. جواب استعلام گرفته شده را به اداره های مورد نظر تحویل دهند.
 5. در تاریخ مشخص شده به منظور اخذ جواب استعلام مبادرت نمایند.
 6. جواب استعلام وصورت جلسه را به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.
 7. بعد از آن که مدارک مورد نظر را به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردید بایستی به منظور به امضا رسانیدن دفاتر ثبتی مبادرت نمایند.

در برخی مواقع موسسین شرکت از ثبت تغییرات شرکت اطلاعات کافی ندارند و به دنبال راهی هستند که بتوانند به اسانی این تغییرات را ثبت و اعمال نمایند .وکیل ثبت شرکتها دارای دپارتمان باتجربه در زمینه ثبت تغییرات شرکت در تهران می باشد هم اکنون می توانید با کارشناسان تماس حاصل نمایید.

انتقال سهم شراکت اعضا در شرکت با مسئولیت محدود در تهران

 1. نخست می بایست مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و بعد از آن صورت جلسه تنظیم  گردد.
 2. در صورتی که تعداد اعضا 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی صورت جلسه را به امضا برسانند.
 3. اشخاصی  که سهم خود را منتقل نموده اند و هم چنین اشخاصی که به تازگی وارد شرکت شده اند بایستی صورت جلسه را به امضا برسانند.
 4. چنانچه عضوی که از شرکت خارج شده است جزئی از اعضای هیئت مدیره باشد شخصی که جایگزین آن گردیده است در صورت تمایل قادر می باشد در هیئت مدیره یک مقام اختیارنماید ودر صورتی که خود شخص چنین تمایلی نداشته باشد در مجمع عمومی فوق العاده  ذکر می شود تا تعداد اعضا کاهش پیدا کند.
 5. انتقال سهم شرکت بایستی به صورت قانونی و از روش دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

شخصی که از شرکت خارج شده است قادر می باشد یا خود و یا به وسیله نماینده قانونی خود به اداره ثبت شرکت مراجعه نماید و ذیل دفتر ثبت را به امضا برساند و در صورتی که سرمایه شرکت به دلیل ورود یکی از اعضا افزایش یابد می بایست مراحلی به شرح ذیل سپری شود:

 1. نخست بایستی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و صورت جلسه ای که به وسیله اعضا تنظیم شده است را به امضا برسانند.
 2. در صورتی که تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر باشد بایستی هیئت ناظر انتخاب گردد و نام اعضا هیئت ناظر در صورت جلسه قید گردد اعضا آن را به امضا برسانند.
 3. اعضا جدید بایستی رونوشت شناسنامه خود را به اداره ی ثبت تسلیم نمایند.
 4. دفاتر ثبتی را به امضا برسانند.

در صورتی که افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک جدید صورت بگیرد بایستی مواردی به شرح ذیل صورت بگیرد:

 1. نخست بایستی  مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و پس از تنظیم صورت جلسه تمامی شرکا ذیل آن را به امضا برسانند.
 2. در صورتی که تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر باشد بایستی هیئت ناظر تشکیل  شود ودر صورت جلسه اسامی آن ها قید گردد و ذیل آن را به امضا برسانند.
 3. با ارائه ی صورت جلسه به اداره ی ثبت به منظور به امضا رسانیدن  دفاتر مبادرت کنید.

در صورتی که سرمایه بدون خارج شدن هیچ کدام یک از شرکا کاهش یابد بایستی مواردی به شرح ذیل انجام شود:

 1. نخست بایستی  مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورت جلسه به وسیله تمامی اعضا به امضا برسد.
 2. در صورتی که تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر باشد بایستی هیئت ناظر انتخاب گردد و صورت جلسه به وسیله آن ها  به امضا برسد و نام آن ها قید گردد.
 3. صورت جلسه به اداره ی ثبت ارائه گردد.

در صورتی که کاهش سرمایه شرکت در تهران به دلیل خارج شدن یکی از اعضا باشد بایستی مواردی به شرح ذیل انجام گردد:

 1. نخست بایستی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و صورت جلسه تنظیم گردد.
 2. در صورتی که تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر می باشد بایستی هیئت ناظر انتخاب گردد.
 3. تمامی اعضا چه آن هایی که در شرکت حضور دارند و چه آن هایی که خارج شده اند بایستی صورت جلسه را امضا کنند.
 4. اگر شخص خارج شده از شرکت از اعضای هیئت مدیره باشد عضو جدید به منظور هیئت مدیره از بین اعضای شرکت انتخاب می گردد.
 5. در صورتی که اعضایی که در شرکت حضور دارند تمایل نداشته باشند که عضوی از هیئت مدیره باشند بایستی در جلسه ی مجمع عمومی فوق العلده تعداد اعضا اصلاح گردد.
 6. اعضایی که از شرکت خارج شده اند بایستی به اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه نمایند و دفاتر ثبتی را به امضا برسانند.

در صورتی که در اساسنامه شرکت تغییراتی به وجود بیاید بایستی مواردی به شرح ذیل صورت بگیرد:

 1. نخست بایستی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد.
 2. صورت جلسه  تنظیم وذیل آن به امضا برسد.
 3. مدارک وصورت جلسه به اداره ی ثبت ارائه گردد.
 4. دفاتر ثبتی به امضا رسانیده شود.

سرعت و دقت بالا

وکیل ثبت شرکت

 

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31

  در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 • 21 فروردین

  وکیل همراه مشاور

  برترین وکلای ما در هر لحظه و هر زمان با شما در ارتباط خواهند بود

آخرین نظرات کاربران

 • علی قربانی

  ممنون از مشاوره ی دقیق شما

 • امید کیاخواه

  باید گفت برترین وکلای ثبت شرکت در تهران در مجموعه ی شما قراردارند.

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج